Giáo trình Mạng Máy Tính ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

0
2733
chuong 1 – giới thiệu.pdf
chuong 2 – cơ bản về máy tính và truyền thông.pdf
chuong 3 – tầng mạng – internet layer.pdf
chuong 4 – chọn đường.pdf
chuong 5 – các giao thức chọn đường.pdf
chuong 6 – tầng giao vận.pdf
chuong 7-0 – tầng ứng dụng.pdf
chuong 7-1 -lập trình socket – java.pdf
chuong 7-2 – dns.pdf
chuong 7-3 – p2p.pdf
chuong 8-1 lan – wlan.pdf
chuong 8-2 ppp atm mpls.pdf
chuong 8-0 tầng liên kết dữ liệu.pdf
chuong 10 – an toàn thông tin trên mạng.pdf
chuong 11 – internet thế hệ mới.pdf
chuong 12 – truyền thông đa phương tiện.pdf
chuong 13 – internet trong doanh nghiệp – quản lý internet.pdf

Thông tin tác giả PGS.TS Ngô Hồng Sơn

Email son.ngohong@hust.edu.vn