Slide Lý Thuyết Thông Tin + Bài tập nhóm – Đh Công Nghệ Thông Tin

0
288

Bài 1 Giới thiệu.

Bài 2 Một sốkhái niệm cơ bản.

Bài 3 Chuẩn bị toán học.

Bài 4 Lượng tin.

Bài 5 Entropy.

Bài 6 Mã hiệu.

Slide Lý Thuyết Thông Tin + Bài tập nhóm – Đh Công Nghệ Thông Tin