Tài liệu Lập trình mạng

0
2363
Nội dung Bài giảng Bài tập
Bài 1. Mở đầu

  • Mô hình TCP/IP (nhắc lại)
  • Giới thiệu thư viện lập trình WinSock
Download
Bài 2. Cơ bản về lập trình mạng

  • Giới thiệu một số hàm lập trình WinSock cơ bản
  • Xây dựng một ứng dụng TCP cơ bản
  • Xây dựng một ứng dụng UDP cơ bản
  • Thiết kế giao thức ứng dụng
Download 
Mã nguồn:

Bài 3. Các chế độ vào ra trên socket

  • Chế độ vào ra blocking(chặn dừng)
  • Chế độ vào ra non-blocking
  • Một số kỹ thuật vào ra: Đa luồng, Thăm dò, Vào ra theo thông báo, Vào ra theo sự kiện, Overlapped
Download 
Bổ sung: Lập trình Win32 cơ bản 
Mã nguồn:

Bài 3. Các chế độ vào ra trên socket(tiếp) Download 
Mã nguồn:

Bài 4. Lập trình WinSock nâng cao Download 
Mã nguồn:

Bài 5. Mô hình RPC Download 
Mã nguồn: