Tự Học C++ Trong 21 ngày – Bản Tiếng Anh

0
535

 Sử dụng ngôn ngữ C++ làm ngôn ngữ chính. Không yêu cầu kiến thức về lập trình trước khi học khóa học này.

Các bạn sẽ được học từ biến, vòng lặp, câu lệnh rẽ nhánh, con trỏ, kiểu dữ liệu tự định nghĩa… Sau khóa học này các bạn sẽ biết cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ và đồng thời có khả năng tự học các ngôn ngữ khác.

Download giáo trình Tự Học C++ Trong 21 ngày