Tự Học JavaScript Cơ Bản trong 15 phút – Dành cho các bạn mới học JS

0
1069

JavaScript là gì, tại sao nên học

Bắt đầu với Hello World

Variables (Biến) và kiểu dữ liệu trong JavaScript

Operator (Toán tử) ( + – * /)

Object (Đối tượng) trong JavaScript

String (Chuỗi) – Object đặc biệt

Array (Mảng) – Cách chứa nhiều giá trị

Control Statement (Câu lệnh điều khiển) – If-Else / Switch-Case

Vòng lặp (Loop) – For, For-of, While

Hàm (Function) – Tách chương trình thành nhiều phần

Những thứ nâng cao