Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn

0
683

Code diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#define pi 3.1415
using namespace std;
int main()
{
    int a,b;
    cout << “———–Tinh DT HCN———-\n”;
    cout << “nhap vao 2 canh a, b: “ ;
    cin >> a>>b;
    cout << “Dien tich hcn : “ << a*b;
    cout << “\n———–Tinh DT HV———-\n”;
    cout << “nhap vao 2 canh a = “ ;
    cin >> a;
    cout << “Dien tich hinh vuong : “ << a*a;
    cout << “\n———–Tinh DT HT———-\n”;
    float r;
    cout << “nhap vao ban kinh r = “ ;
    cin >> r;
    cout << “dien tic hinh tron la : “ << r*r*pi;
    return 0;
}

Xem Thêm

[Đề thi] Tổng Hợp đề thi và lời giải đề thi tin học đại cương chuẩn

[Video] Hướng dẫn lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản nhất